Algemene voorwaarden

REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 9 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. Indien het reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven prijs tevens:

– bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden; of

– bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

ARTIKEL 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 11 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie.

GARANTIE

ARTIKEL 12 – Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.

ARTIKEL 13 – Garantie op tweewielers

 1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.
 2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte tweewieler €250,- of meer bedraagt. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets BOVAG garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 1/2 is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de tweewieler. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets BOVAG garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 35% is van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal €3000,- bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer BOVAG Garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

ARTIKEL 14 – BOVAG reparatie en onderhoudsgarantie

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant-voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
 4. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
 5. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens lid van BOVAG afdeling TWB te zijn. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 15 – Betaling

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. In bepaalde situaties kan om vooruitbetaling worden gevraagd.
 4. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
 5. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
 6. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen een week na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief van 1,50 euro per dag.
 7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

ARTIKEL 16 – Bemiddelingsregeling

Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAGafdeling TWB klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler, of over de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijnklachten, kan hij zich wenden tot het BOVAG bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr. 0900 2692268 (35 eurocent/minuut). Dit met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe tweewieler deze bemiddelingsregelingslechts hierop van toepassing is als niet door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe tweewieler afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op

BOVAG garantie.

Het BOVAG bemiddelingsbureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel wordengegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, een en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

ARTIKEL 17 – Geschillenregeling

 1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever en de leden van BOVAG-afdeling TWB. Zij is voorts alleen van toepassing op:
 2. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, tenzij door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler afgegeven garantie.
 3. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij koper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie.  De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan € 250,-.
 4. de overeenkomst waarop de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie van toepassing is.
 5. Is de in artikel 16 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/ opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Tweewielers aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
 6. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Tweewielers gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart. Indien koper/opdrachtgever de zaak aan de Geschillencommissie Tweewielers heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
 8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Voor meer informatie hierover raadpleeg www.sgc.nl of informeer bij de Stiching Geschillencommissie voor Consumentenzaken, waarvan het adres in lid 2 staat vermeld. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Tweewielers oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
 9. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan (zie laatste zin lid 3).
 10. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 450,- tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 450,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 450,- uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
 11. De garantstelling bedoeld in lid 7 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 450,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

ARTIKEL 18 – Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.

ARTIKEL 19 – Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

ARTIKEL 20 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

 1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:
 2. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
 3. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
 4. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
 5. de eventuele kosten van aflevering;
 6. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
 7. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;
 8. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
 9. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.
 10. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
 11. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 12. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
 13. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens.
 14. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
 15. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
 16. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;
 17. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
 18. We bezorgen niet op de Waddeneilanden. De reden is dat we nieuwe fietsen met eigen vervoer afleveren en de oversteek naar de mooie eilanden zou te kostbaar zijn.